De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor CREANDO en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

CREANDO CVBA, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Pastorijstraat 30, en met ondernemingsnummer 0824.417.450 is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

CREANDO CVBA (t.a.v. de zaakvoerder)
Pastorijstraat 30
3530 Houthalen-Helchteren
info@creando.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

In het kader van het geven van (a) strategisch advies en begeleiding, (b) organisatieadvies en begeleiding, en (c) individuele coaching en teamcoaching, is CREANDO ook verwerker van persoonsgegevens. Dit wordt behandeld in de afspraken tussen CREANDO en de verwerkingsverantwoordelijke(n). Dit vormt geen onderdeel van het huidige beleid.

Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken. Deze Privacy Policy is van toepassing op de diensten en/of producten van Creando cvba.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

• Van (contactpersonen bij) klanten:
-Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail);
-Overeenkomsten en afspraken met CREANDO;
-Alle andere persoonsgegevens die klanten op rechtmatige wijze aan CREANDO ter beschikking stellen;

• Van (contactpersonen bij) prospecten:
-Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail) (Deze persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van andere bronnen, zoals van klanten en openbare gegevens via het Internet);
-Alle andere persoonsgegevens die prospecten op rechtmatige wijze aan CREANDO ter beschikking stellen;

• Van deelnemers aan opleidingen (programma’s):
-Algemene identificatiegegevens (zoals naam, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail);
-Alle andere persoonsgegevens die deelnemers op rechtmatige wijze aan CREANDO ter beschikking stellen;

• Van (contactpersonen bij) leveranciers:
-Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail);
-Overeenkomsten en afspraken met CREANDO;
-Alle andere persoonsgegevens die leveranciers op rechtmatige wijze aan CREANDO ter beschikking stellen;

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van uw:
-Personeel, zelfstandige medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers, klanten of leveranciers

dan garandeert u aan CREANDO dat u:
-deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig zijn verstrekt aan CREANDO;
-CREANDO persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn;
-deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit beleid.

3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1. Uitvoeren van de overeenkomst

• Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
• Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
• Klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen;

3.2. Direct marketing

• Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc. Hiervoor kan u zich steeds afmelden via de opt-out in de e-mail of door CREANDO niet langer te volgen op de betreffende sociale media-kanalen;

3.3. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming

• Het verbeteren van onze dienstverlening;
• Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten;
• Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
• Het versturen van evaluaties zodat wij onze diensten kunnen verbeteren;
• Het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren.
• Voor acties of prijsvragen (indien u hieraan meedoet): zodat wij de winnaars kunnen contacteren en/of de winnaars bekend kunnen maken;

3.4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

4. Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.2 is gebaseerd op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 3.5 verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.4 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

5. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met CREANDO of in opdracht of onderaanneming van CREANDO handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden. Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

7. Welke rechten hebt u?

7.1. Recht van inzage, rectificatie of wissing

7.1.1. Inzage: U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.
7.1.2. Rectificatie: U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.
7.1.3. Wissing: U heeft het recht om CREANDO te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

CREANDO verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal CREANDO uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.2. Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

7.3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan CREANDO op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

7.5. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van CREANDO, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7.6. Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door in de e-mails de “opt-out” aan te duiden, waarna u van ons geen direct marketing e-mails meer ontvangt. Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst. Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

8. Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer (en tablet of smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons ook om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

“First party cookies” zijn de cookies die wij op uw computer plaatsen tijdens uw bezoek aan onze website. “Third party cookies” zijn de cookies die derde partijen op uw computer plaatsen wanneer u onze website bezoekt. Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken. U kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde (zie ook hierna).

8.2. Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden verschillende cookies gebruikt voor verscheidene doeleinden:

• Strikt noodzakelijke of technische cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website. Deze cookies vergemakkelijken het browsen en stellen u in staat de functies te gebruiken. Zonder deze cookies zouden de diensten, die noodzakelijk zijn voor bv. de beveiliging van de website niet aangeboden kunnen worden. Deze cookies verzamelen enkel anonieme gegevens.

• Analytische/statistische cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen,…). Het gaat hier om anonieme gegevens.

We gebruiken o.a. de volgende dienst voor statistische doeleinden:

-Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.

-Cookies voor sociale media: Sommige webpagina’s op onze website bevatten mogelijks sociale media plug-ins van verschillende sociale media, zoals Facebook of Google+, zodat u gemakkelijk verbinding kan maken met deze sociale media kanalen. De sociale media serviceproviders kunnen via deze plug-ins hun eigen cookies op uw computer plaatsen. Onze onderneming heeft geen controle over deze cookies. Op de website van de desbetreffende sociale media serviceproviders kan u meer informatie terugvinden over hoe zij deze cookies gebruiken.

8.3. Rechtsgrond voor de cookies

De technische en analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De verwerking door deze cookies is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden reeds onder punt 8.2 uiteengezet.

De andere cookies verwerken gegevens op basis van uw toestemming. U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies wijzigen of intrekken. Indien u uw toestemming wilt wijzigen of intrekken, dan kan u de browser waarmee u de website bezoekt, gebruiken om de voorwaarden voor de cookies aan te passen, zoals het activeren, uitschakelen of verwijderen van cookies. U dient hiervoor de instructies van uw browser te volgen.

Indien u bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van de website garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

8.4. Hoe lang bewaren we cookies?

De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen. Permanente cookies daarentegen blijven op uw computer staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.